ࡱ> *,))` RbjbjF{{vvvv8 ,@ @ @ . 0 0 0 0 0 0 $h=:T !@   "@ @ T vv,u  @ vv8. @ . v   pOr . 0 w w w 0@ @ @ @ @ @ @ T T @ @ @ @ @ @ @ ^D^vvvvvv  uwSO@\ckHroN[ň~b{tĉ[ ,{Nz ;`R ,{Nag :NĉoN[ňT~b,cؚoNDnO(uHes OOo`|~[hQؚHeЏL cGSe8^]\OHes 6R[,gĉ[0 ,{Nag ,gĉ[(uNuwSO@\:gsQTY[ 0 ,{Nz oN[ňbxS} ,{ Nag ]\ONXT N_y(W{:g N[ňbxS}ckHroN0 ,{Vag ]\ONXTV*NN]\O Bl[ňbxS}ckHroNv kXQ 0oN[ň~b3uh 0 ~[8h TaT 1uOo`蕉[cNXTۏLoN[ňbxS}]\O0 ,{Nag @\:gsQ~N[cvoN[ňbxS}]\O ]\ONXTekXQ 0oN[ň~b3uh 00Oo`~N[c0_U\oN[ňbxS}]\O0 ,{mQag Oo`蕉[ňbxS}oNT kXQ 0oN[ň~bnxUS 0 {:gO(uN[oN[ňbxS}`QۏL~{W[nxkXQ 0oN[ň~b`Qf~h 0 {voN[ňbxS}`Q0 ,{ Nz oNGS~ ,{Nag oNGS~1uOo`~N[cr0Oo`9hnc]\O xvz6R[oNGS~eHh ~N[coNGS~]\O0 ,{kQag Oo`蕌[boNGS~NRT kXQ 0oN[ň~bnxUS 0 {:gO(uN[oNGS~`QۏL~{W[nxkXQ(*048:DȷzfT='+hR$hR$CJ KHOJPJQJ^JaJ o(-hR$hR$5CJ KHOJPJ\^JaJ o(#hR$hR$CJ KHOJPJaJ o('hR$hR$CJ KHOJPJ^JaJ o(+hR$hR$CJ KHOJPJQJ^JaJ o(-hR$hR$5CJ OJPJQJ\^JaJ o(hR$CJ OJPJQJ^JaJ !hR$CJ OJPJQJ^JaJ o(#hR$hR$CJ,KHOJPJaJ,o('hR$hR$CJ,KHOJPJ^JaJ,o(!hR$CJ,KHOJPJ^JaJ,o(*:2 H  t Njz$d""XDdYDd`a$gdR$td1$5$7$8$9DH$WD`tgdR$$d""XDdYDda$gdR$$1$5$7$8$9DH$a$gdR$ 2 8 < H N   t z NThjptxzDZDŽޘDŽn'hR$hR$CJ OJPJQJ^JaJ o(U'hR$hR$CJ OJPJQJ^JaJ o(1hR$hR$5CJ KHOJPJQJ\^JaJ o(+hR$hR$CJ KHOJPJQJ^JaJ o(-hR$hR$5CJ OJPJQJ\^JaJ o(hR$CJ OJPJQJ^JaJ !hR$CJ OJPJQJ^JaJ o(( 0oN[ň~b`Qf~h 0 R+RkXQGS~MRoNxS}`QTGS~ToN[ň`Q0 ,{]Nag ]\ONXT N_yGS~{:g N][ňvckHroN ]\ONXTV*NN]\O BlGS~{:g N][ňvckHroN kXQ 0oN[ň~b3uh 00 ,{Vz oNS&~b ,{ASag Oo`kJSt^9hnc 0oN[ň~b`Qf~h 0 [ 0oNO(u`QGl;`h 0T 0oNO(u`Qf~h 0ۏLfe0 ,{Nz DR ,{ASNag ,gĉ[1uuwSO@\#ʑ0 ,{ASNag ,gĉ[pSSKNeweL0   PAGE \* MERGEFORMAT 1 z  G$WD`gdR$hd1$5$7$8$9DH$WD`hgdR$ tdWD`tgdR$  ´hvCJmHnHu h*CrCJo(jh*CrCJUo(h*Crh*CrCJ OJPJ^JaJ jh*CrCJ Uh:hR$'hR$hR$CJ OJPJQJ^JaJ o(-hR$hR$5CJ OJPJQJ\^JaJ o(D0pN1"2PP/R :pR$/ =!"#$% J`J R$cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A@$ ؞k=W[SOBi@B nfh